english
  |  
  Košík je prázdny
 
SPÄŤ NA ZOZNAM VÍN
OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti ZENAGRO, s.r.o so sídlom: Trstínska 10, 917 00 Trnava, IČO: 36 235 181, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 12046/T, IČ DPH: SK2020165279 (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho súvisiace s uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu na webovom sídle www.terraparna.sk (ďalej len „Internetový obchod“), pričom predstavujú neoddeliteľnú súčasť obsahu takto uzavretej kúpnej zmluvy.

1.2. Kontaktné údaje Predávajúceho pre účely komunikácie s kupujúcim:

Terra Parna
/ZENAGRO s.r.o./
Ružová dolina 528 , 919 01 Suchá nad Parnou,
obchod@terraparna.sk
Tel: 00421 907 894 371

1.3. Prostredníctvom Internetového obchodu je možné elektronickými prostriedkami uzavrieť na diaľku kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar zvolený kupujúcim a kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru za podmienok uvedených ďalej.

1.4. Pred začatím objednávkového procesu, ale najneskôr pred záväzným objednaním tovaru, je kupujúci povinný vykonať registráciu v systému Kupujúceho, pri ktorej je povinný uviesť svoje základné identifikačné a kontaktné údaje, vrátane adresy pre doručovanie a oboznámiť sa s obsahom týchto obchodných podmienok a vyjadriť svoj súhlas s nimi.

1.5. Tieto obchodné podmienky súčasne slúžia na plnenie tých informačných povinností podľa § 3 zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy o uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, ktoré nie sú uvedené priamo v rámci príslušného objednávkového formuláru.

1.6. V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba a/alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar za účelom zamestnania, povolania a/alebo podnikania, nevzťahujú sa na ňu ustanovenia článku 5 – Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ani článku 6 – Reklamačný poriadok. Na zodpovednosť za vady sa v tomto prípade použijú príslušné všeobecné ustanovenia o zodpovednosti za vady.

1.7. Predávajúci poskytuje touto cestou kupujúcemu, ktorý je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa článku 5 týchto obchodných podmienok, súčasne formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy Odstúpenie.pdf.

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Predmetom kúpnej zmluvy môže byť výlučne tovar, ktorý je aktuálne dostupný v príslušnej sekcii Internetového obchodu. Kupujúci si môže zvoliť tovar, ktorý má záujem kúpiť od Predávajúceho, a určiť jeho druh a množstvo.

2.2. Kupujúci si objednáva zvolený druh a množstvo tovaru prostredníctvom elektronického formulára dostupného v rámci Internetového obchodu, pričom kupujúci je povinný vyplniť elektronický formulár, uviesť všetky údaje, tak, aby bolo možné vykonať doručenie, ako aj akceptovať tieto obchodné podmienky (ďalej len „Objednávka“). Pred definitívnym potvrdením Objednávky stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ je kupujúci povinný skontrolovať správnosť všetkých údajov uvedených v súhrne, pričom zmenu údajov uvedených v rámci objednávky môže vykonať po návrate do elektronického formulára. ktorý je možný prostredníctvom tlačidla „Späť“.

2.3. Definitívne potvrdenie Objednávky sa považuje za záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kupujúci je návrhom viazaný a je ho oprávnený odvolať len do času, kým nebude zo strany Predávajúceho akceptovaný.

2.4. Akceptácia Objednávky a návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho sa uskutočňuje elektronickými prostriedkami prostredníctvom správy elektronickej pošty zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v Objednávke.

3. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kúpna cena tovaru v rámci Internetového obchodu je uvedená v EUR vrátane DPH. Akciové ceny platia do vypredania zásob, ak nie je pri tovare uvedené inak.

3.2. Platbu za tovar je kupujúci povinný uskutočniť postupom, ktorý si zvolil v rámci webového sídla z možností ponúkaných Predávajúcim.

4. DODANIE TOVARU

4.1. Predávajúci dodáva tovar iba na územie Slovenskej republiky.

4.2. Dodanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom zmluvného prepravcu Top Trans. Spolu s tovarom bude kupujúcemu doručená aj faktúra ako účtovný doklad.

4.3. Za dodanie tovaru prostredníctvom Top Trans je kupujúci povinný uhradiť cenu dopravy nasledovne:
  1. kartón (1-6 filaš) .... 6 Eur s DPH
  2. a ďalší kartón ......... 0,99 Eur s DPH
V každom kartóne je možné prepraviť max. 6 fliaš. V prípade dobierky bude k celkovej sume pripočítaný poplatok 1,99 Eur s DPH. Cena za dopravu bude vždy špecifikovaná v Objednávke.

4.4. Lehota dodania tovaru sa stáva záväznou v okamihu prijatia Objednávky podľa bodu 2.4. týchto obchodných podmienok. Tovar dodáva Predávajúci obvykle do 4 pracovných dní, od prijatia Objednávky, najneskôr do 30 dní, od kedy bola Objednávka zadaná. Predávajúci je oprávnený doručiť tovar aj po častiach, prípadne pred záväzne dohodnutou lehotou dodania tovaru.

4.5. Zistené rozdiely v množstve dodaného tovaru musia byť písomne oznámené Predávajúcemu najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín po prevzatí tovaru. Za písomnú formu sa považuje list alebo potvrdená emailová správa. Akékoľvek neskoršie reklamácie v množstve dodaného tovaru nebudú Predávajúcim akceptované.

4.6. Vlastnícke právo a riziko vzniku škody na tovare prechádza z Predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar pri jeho prevzatí a prípadné poškodenia primeraným spôsobom zdokumentovať (vrátane zaistenia uchovania obalu). Kupujúci súčasne oznámi prípadné poškodenie tovaru pri transporte Predávajúcemu najneskôr do dvadsať (24) hodín od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa jednalo o poškodenie zjavné, je kupujúci povinný zabezpečiť zapísanie tejto skutočnosti tiež do prepravného dokladu. Reklamáciu uplatňuje u prepravcu Predávajúci. Kupujúci poskytne v tejto súvislosti Predávajúcemu potrebnú súčinnosť. Pokiaľ kupujúci súčinnosť neposkytne, môže byť poškodenie tovaru a s tým súvisiace nároky voči prepravcovi uplatnené len vtedy, ak kupujúci preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Ak prepravca v rámci reklamačného konania uzná poškodenie tovaru pri preprave bude kupujúcemu zaslaný rovnaký nový tovar.

4.7. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení kupujúceho od zmluvy znáša aj v tomto prípade Predávajúci.

4.8. Ak Predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar a preddavok na náklady na dopravu, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, Predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru. Pri náhradnom plnení je Predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu písomným oznámením zaslaným Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru: 
a) na adresu: Ružová dolina 528 , Suchá nad Parnou, 919 01
b) na e-mailovú adresu: obchod@terraparna.sk

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo (a) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, (b) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu alebo (c) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

5.3. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 5.2. rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

5.4. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

5.5. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.6. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

5.7. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6. REKLAMAČNÝ PORIADOK

6.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu písomným oznámením zaslaným Predávajúcemu:
a) na adresu: Ružová dolina 528 , Suchá nad Parnou, 919 01
b) na e-mailovú adresu: : obchod@terraparna.sk

6.2. V prípade reklamácie je kupujúci bez zbytočného odkladu vrátiť Predávajúcemu tovar, ktorý reklamuje, na adresu Ružová dolina 528 , Suchá nad Parnou 919 01, spolu s dokladom o kúpe tovaru.

6.3. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ na tovare nie je uvedená inak.

6.4. V prípade opodstatnenej reklamácie, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.5. V prípade opodstatnenej reklamácie, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.6. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci ho osobitne poučí o jeho právach podľa bodov 6.4. a 6.5. a na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv si uplatňuje, Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ktorý Predávajúci vydá formou písomného dokladu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.8. Ustanovenia tohto článku sa primerane použijú aj na vybavovanie sťažností a podnetov kupujúceho.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Predávajúci ponúka uzavretie kúpnej zmluvy výlučne v slovenskom jazyku. Akákoľvek zmluva uzavretá elektronickými prostriedkami v rámci Internetového obchodu sa spravuje platným právom Slovenskej republiky.

7.2. Všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Trhová 2, 917 01 Trnava. Orgánom úradnej kontroly potravín nad ich výrobou, v obchodnej sieti, pri manipulovaní s nimi a pri ich umiestňovaní na trh je Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava.

7.3. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť tieto obchodné podmienky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením upraveného znenia na webovom sídle www.terraparna.sk.

I. DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

I.I. Formulár na odstúpenie od zmluvy : Odstúpenie.pdf